BAS

BAS betekent 'bouwen aan een adaptieve school'. Dit betekent dat wij werken aan een structuur om kinderen zoveel als mogelijk is onderwijs aan te bieden binnen het regulier onderwijs. 

BAS werkt vanuit 'cellen' oftewel onderdelen:

Voorspelbaarheid: Kinderen zitten in groepjes, waarin ze kunnen samenwerken. Ze hebben een blokje, waarmee ze aangeven stil te willen werken, een vraag te hebben of open te staan voor overleg.  Kinderen worden 's morgens bij de deur welkom geheten. 

Regels en routines: Vanuit de kernwaarden 'respect, samenwerken en verantwoordelijkheid' werken met regels van de week. Zo bespreken en leren wij op een praktische manier om de kernwaarden toe te passen. De regels staan op de website.

Tijdsbewustzijn en taakplanning: 's Morgens wordt de dagplanning toegelicht en de regel van de week besproken. Tijdens de les wordt zichtbaar getoond hoelang een les duurt (middenbouw dubbele klok). 's Middags is er vanaf groep 4 een taakuur, waarbij kinderen zelf het werk plannen en nakijken en waar nodig hulp vragen. Bij de kleuters wordt met een planbord gewerkt. 

Groepsvorming: Na de grote vakantie starten we met groepsvormende activiteiten. Dit wordt na iedere vakantie kort herhaald. 

Coöperatief leren: Vanuit de kernwaarde 'samenwerken' laten wij kinderen met verschillende werkvormen samenwerken. Doel hierbij is dat het effectief is en tijdbesparend werkt. 

Gesprekken: Aan het begin van het cursusjaar zijn er ouder- en kindgesprekken. Vrijwel maandelijks zijn er 's middags of 's avonds contactmomenten, waarbij ouders of leerkracht aan kunnen geven een gesprek op prijs te stellen.

Basiscommunicatie: We hebben vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan. Dit past bij de kernwaarde 'respect'.